fotolliga

Temes i Bases Fotolliga 2018-2019

 

Temes i Bases Fotolliga 2018-2019

1.- Convocatòries i temes

L’Agrupació Fotogràfica de Salt convoca la Novena Lliga Social, que és regirà per les següents( Si us plau, llegir en detall sobretot la definició dels temes ):

Primer lliurament (format imprès)
Data: 19 d’octubre de 2018

Lloc: Sant Feliu de Guíxols
Tema: LLIURE Descripció: —–

Segon lliurament (format imprès)
Data: 16 de novembre de 2018

Lloc: Salt
Tema: COBERTS DE TAULA
Descripció: Estris emprats de forma manual per a menjar en una taula. Aquest estris han de compondre la coberteria occidental i són generalment les forquilles, les culleres i els ganivets. La mida i les formes poden variar, cullereta de cafè, o ganivet de postres o de peix, sempre que siguin per menjar. S’admet qualsevol material com per exemple metall, fusta o plàstic.. . No s’admeten estris de cuina, com ganivets de carnisser, cullerots, navalles , pinxos, llevataps…. Qualsevol altre accessori no serà admès, gots, plats, pinces, navalles, ganivet del pa, bastonets xinesos, escuradents de les dents etc …

Tercer lliurament (format digital)
Data: 15 de desembre de 2018

Lloc: via e-mail (s’informarà oportunament)
Tema: NÚMERO/NÚMEROS
Descripció: Signe, símbol o conjunts d’aquests que permeten expressar una determinada quantitat amb relació a la seva unitat. Serveixen tant els números àrabs, com els números romans. A la fotografia s’ha de poder apreciar mínimament un número
No serveix una quantitat escrita en lletres. Serveixen, números de carrers i carreteres, material escolar, pancartes publicitàries, qualsevol numeració de butaca, matricules cotxes, etc.

Quart lliurament (format imprès)
Data: 18 de gener de 2019

Lloc: Palamós
Tema: PARA-SOL / PARA-SOLS DE PLATJA Descripció: És un utensili portàtil o fix, de qualsevol material clavat principalment a la sorra de la platja per donar ombra. La seva forma és circular o quadrada amb un punt central que la suporti i faci les funcions d’obrir i tancar .. No serveixen paraigua per a la pluja, para-sols personals de passeig com poden ser els para- sols orientals o para-sols de encaix del l’època romàntica. No serveixen tampoc carpes, tendals, tenda de campanya, viseres, paraigües de bars que no estiguin clavats a la sorra, .etc. El para-sol pot estar obert o tancat.

Cinquè lliurament (format imprès)
Data: 15 de febrer de 2019

Lloc: Calonge Tema:
MÀ/MANS Descripció: Part del cos humà que va des del canell fins als dits. Demanem que a la foto aparegui més d’un dit o el palmell de la mà. Un dit sol no és una mà. No són vàlides les ombres de mans (ombres xineses) ni les empremtes de mans pintades o relleus sobre sorra o qualsevol altre material. Les mans han de ser de humans. No serveixen les mans d’animals (gallines, micos, etc ..)Les mans amb guants no són vàlides. Tampoc serveixen les mans artificials: estàtues, nines, robots etc. Serveixen mans de qualsevol edat.

Sisè lliurament (format imprès)
Data: 15 de març de 2019

Lloc: Arbúcies Tema: TRIANGLE/ES Descripció: Fotografia en la qual es poden veure clarament un o diversos triangles. Un triangle és una figura geomètrica formada per tres costats i tres angles interns. Només s’admet la definició de figura geomètrica. No s’admeten la definició de figura imaginària en la qual 3 elements formin un triangle ( per exemple un triangle amorós , una trilogia …)

Setè lliurament (format imprès)
Data: 26 d’abril de 2019

Lloc: Girona Tema: RETRAT Descripció: Fotografia que inclou una part o la totalitat del rostre humà d’una o més persones. Gènere que aglutina tot un seguit d’iniciatives artístiques que giren al voltant de la idea de mostrar les qualitats físiques o morals de les persones que apareixen a les imatges
fotogràfiques. El retrat pot tenir al personatge mirant frontalment a càmera o tenir el cos de costat i mirar cap als límits de la imatge No s’admeten, retrat d’animals, o persones d’esquena.

Vuitè lliurament (format imprès)
Data: 17 de maig de 2019

Lloc: Banyoles
Tema: SIMETRIES Descripció: Correspondència exacte en forma, dimensió i posició de les parts d’un tot en relació a un centre, un pla o un eix.
Aquest eix o línea imaginària ( que pot ser horitzontal, vertical o en diagonal) fa les funcions per distribuir a ambos costats i de forma el més idènticament possible els diferents elements; creant un equilibri i una unanimitat a la fotografia.
Simetries acceptades :
Simetria de translació o invariància translacional: és la repetició d’una forma al llarg d’una línia en qualsevol posició, vertical, horitzontal, diagonal o corba, que es desplaça a qualsevol distància constant sobre l’eix. Simetria de rotació: gir d’un motiu que es repeteix cert nombre de vegades fins a ser idèntic a la del inici, té determinat ordre en la rotació (15o, 30o, 45o, 60o, 90o, fins a 360o). La forma gira al voltant d’un centre que pot estar dins de la mateixa. Simetria d’ampliació: les parts que ho formen són semblants, ja que tenen la mateixa forma però no la mateixa mida, ja que s’estén del centre cap a fora per ser cada vegada més gran. Simetria d’abatiment: l’eix de gir ens mostra dues parts idèntiques amb un gir de 180o una amb relació amb l’altra. Simetria bilateral: una fotografia bilateral, està compost per formes iguals a la mateixa distància a banda i banda d’un eix. Tot això dins d’un eix de simetria.

SOPAR DE GALA del lliurament dels premis Fotolliga 2017-2018
Data: 7 de juny de 2019
Lloc: Blanes (guanyadora del premi: Millor Agrupació 2017-2018)

2.- Participants

Tots els membres de les Agrupacions associades a la Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques (AGEF) que estiguin al corrent de pagament de quotes.

3.- Obres

Una per lliurament, inèdites a la Fotolliga. S’accepten totes les tècniques creatives dintre de la fotografia amb les consideracions següents CONSIDERACIONS:

  • Les fotografies no poden haver estat presentades en cap edició anterior de la Fotolliga.
  • Les fotografies no han de tenir marcs, vores, marques d’aigua o peus de foto.
  • Les fotografies utilitzades han d’haver estat preses, de forma indispensable, pel propi participant a la Fotolliga. De cap manera s’acceptaran fotografies d’estoc (banc d’imatges) ja sigui per la totalitat o per una part de la fotografia final presentada. L’ús de material no original del propi participant a la Fotolliga suposarà la desqualificació automàtica de la fotografia.
  • El tema de la fotografia ha de ser el protagonista principal, que no hi hagi cap dubte d’interpretacions ni que calgui cercar-lo en algun racó de la imatge.

4.- Format

Tal com s’indica en el punt 1 d’aquestes bases, hi ha lliuraments en que les fotografies cal presentar-les impreses i d’altres que cal presentar-les en format digital.
S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica sobre paper, essent lliure la mida de la imatge fotogràfica.
Les fotografies aniran reforçades amb cartró o paspertú de 30×40 cm, sense marcs ni vidres i podran ser presentades tant en format vertical com apaïsat.

5.- Inscripció

La participació a la Fotolliga es farà amb registre previ, demanant les dades del participant i mitjans per contactar a través de correu electrònic i/o telèfon, i assignant un número de participant que servirà per facilitar les feines de generació de classificacions i comunicació. El registre es farà només un cop i la identificació assignada s’emprarà en totes les peces i entregues de la Fotolliga.
La inscripció es farà a través del formulari de la web www.ageffoto.org
S’haurà d’indicar addicionalment si s’opta a Premi Jove.
A la categoria Jove hi poden participar tots els socis menors de 22 anys o que en facin 22 durant el 2018.
Perquè existeixi la categoria de Jove, un cop acabat el període d’inscripció, s’hauran d’haver inscrit un mínim de 5 participants. Si s’arribés al cas de menys de 5 participants en el primer lliurament es comunicarà ràpidament al o als participants.

6.- Drets d’inscripció

Gratuïts.

7.- Tramesa

Cada participant es preocuparà de lliurar les obres que presenti a la seva agrupació o als responsables de la Fotolliga indicats per la seva Agrupació

8.- Tramesa digital

Oportunament s’informarà de la manera que cal enviar les fotos a tots els participants amb prèvia anticipació.
La mida de l’arxiu digital serà de 1200 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal; 900 píxels d’alçada si el format es vertical; sempre a 72 dpi de resolució.

9.- Lliurament

Obligatòriament s’haurà d’identificar les obres amb el nom de l’autor i el NÚMERO de identificació donat en el registre a la Fotolliga. Addicionalment es podrà ampliar la identificació amb el nom de l’agrupació. Tota obra que no estigui correctament identificada quedarà desqualificada.
Abans de les 21:30 hores del mateix dia del veredicte, el delegat de cada agrupació serà l’encarregat de portar les obres on tingui lloc l’acte i entregar-les al representant de l’entitat organitzadora del veredicte.

No es permetrà que persones alienes a la organització manipulin les obres un cop s’hagin lliurat, ni mentre duri el veredicte.

10.- Jurat d’admissió

El jurat d’admissió el faran prèviament els responsables de Fotolliga de cada entitat en el moment de la recollida de les fotografies als seus respectius locals socials.
Abans de començar el veredicte, el Jurat Qualificador farà un repàs a totes les fotografies rebudes, i la que no s’ajusti al tema serà desqualificada sense miraments (prèvia explicació al jurat per part de l’entitat organitzadora de com s’han d’interpretar els temes, d’acord amb aquestes bases)
Tota obra presentada a veredicte que no estigui plenament identificada (tal com s’exposa al punt 9 d’aquestes bases) també serà desqualificada sense miraments.

11.- Veredicte

El veredicte s’iniciarà a les 22:00 hores al mateix indret on es faci el sopar.
Les Agrupacions es comprometen a limitar a 25€ (màxim) el preu dels sopars de Fotolliga.
Els organitzadors han de vetllar per que els locals escollits per sopar permetin una correcta il·luminació i visualització del veredicte als assistents.
L’assistència als sopars es farà només amb reserva prèvia. Cada agrupació comunicarà els terminis i formes d’inscripció a l’AGEF amb 15 dies d’antelació per que aquesta pugui fer la convocatòria en temps i forma.

12.- Jurat de qualificació

Estarà format per tres persones de coneguda solvència fotogràfica, proposades per les entitats o seleccionades per la junta de l’AGEF, que no estiguin vinculades (ser socis) a la entitat organitzadora.
A la convocatòria del sopar es publicarà els noms dels membres del jurat, i a més, es farà una breu presentació el mateix dia i abans del veredicte, per cortesia i agraïment.
El jurat classificarà, puntuarà i comentarà les obres guanyadores.
El seu veredicte serà inapel·lable.
Criteris de Valoració:
Per a valorar les obres presentades, el jurat intentarà buscar una qualificació objectiva (sempre dintre de la subjectivitat de cada persona) a través d’una metodologia que sigui comuna a tots els jurats seguint els següents criteris:

  • 1) Contingut de l’obra en relació al tema
  • 2) Creativitat, originalitat i innovació
  • 3) Tècniques utilitzades i composició

Mecànica del veredicte (d’obligat compliment pel jurat): A part d’una visualització general de totes les fotografies presentades, el veredicte s’establirà en 2 fases:

  • Fase 1: Reunits els tres membres del jurat davant de cada una de les fotografies decidiran per majoria a quin piló correspon: PRIMER PILÓ ( de 30 a 25 punts), SEGON PILÓ (de 24 a 19 punts) i TERCER PILÓ (de 18 fins a 10 punts).
  • Fase 2: Començaran a puntuar pel TERCER PILÓ, SEGON PILÓ i finalment el PRIMER PILÓ Posteriorment, un membre de l’AGEF o de l’entitat organitzadora llegirà en veu alta els noms dels autors de les fotografies més ben puntuades, fins a 27 punts. I es demanarà a un representant del jurat que faci una breu explicació del criteri o valoració de les més puntuades.

13.- Puntuació

La màxima puntuació serà de 30 punts (que obtindrà una sola foto). Totes les altres obres seran puntuades correlativament de 29 fins a 10 punts.
Les obres desqualificades tindran 1 punt.
Al final de la Fotolliga se sumaran tots els punts obtinguts en les 8 lliuraments per obtenir la classificació final.

14.- Classificació

Hi haurà una categoria única.
La classificació s’establirá en funció dels punts totals obtinguts per cada participant. En cas d’empat, es tindrà en consideració la quantitat de lliuraments i si l’empat continua es tindrà en compte la màxima puntuació obtinguda.

15.- Premis

• 1r Classificat: TROFEU especial TONI MARTINEZ (serà el guanyador absolut de la Fotolliga)
• 2n Classificat: TROFEU
• 3r Classificat: TROFEU
• 4t Classificat: DIPLOMA HONORÍFIC
• 5è Classificat: DIPLOMA HONORÍFIC
• Guanyador de cada lliurament (30 punts): TROFEU
• 1r Classificat categoria JOVE: TROFEU
• 2n Classificat categoria JOVE: TROFEU
• 3r Classificat categoria JOVE: TROFEU
• 4t a 6è Classificat categoria JOVE: DIPLOMA
• Pin daurat Mestre AGEF: per als fotògrafs que s’hagin mantingut dels 20 primers classificats durant 3 anys consecutius, a partir d’aquesta Fotolliga.
• Pin platejat Artista AGEF: per als 10 primers de la classificació general anual.
• Premi a la millor entitat: La millor entitat és la que ha obtingut la puntuació mitjana més alta. La puntuació mitjana de cada entitat és igual a la suma de punts obtinguts pels membres d’una entitat, dividit per la quantitat de fotografies presentades per l’entitat. L’entitat guanyadora del premi, serà l’encarregada d’organitzar el lliurament de premis del proper any.
• Recordatori: per a cada Agrupació participant.

16.- Comunicacions

● Cada Agrupació participant tindrà un Delegat de Fotolliga on els membres de la seva Agrupació s’hi podran dirigir per resoldre dubtes i qüestions relatives a presentació, classificacions i altres temes derivats de la seva participació.
● Els delegats de la Fotolliga de cada agrupació, poden enviar les seves consultes i suggeriments a l’adreça electrònica de l’AGEF expressa: fotolliga@ageffoto.org
● L’AGEF es comunicarà única i exclusivament a través de les agrupacions. Malgrat això, comunicarà de manera directa als participants, les informacions referents als seus lliuraments, les classificacions i altres comunicacions relatives a la Fotolliga.
● Tota la informació relativa a la Fotolliga serà consultable a través de la Web de l’AGEF.

17.- Catàleg

S’editarà un catàleg de la Fotolliga 2018-2019 amb totes les obres guanyadores de cada apartat i lliurament, a més tots aquells autors que hagin presentat fotografies a tots els lliuraments hi tindran una obra seva. Aquest catàleg serà lliurat a tots els participants, a les agrupacions i als col·laboradors de la Fotolliga.

18.- Exposició

Amb les fotografies guanyadores de cada lliurament (fins a 27 punts) s’escanejaran per crear un àlbum digital al lloc web: www.flickr.com/photos/ageffoto
Es realitzarà una exposició itinerant amb les fotografies guanyadores a cada lliurament per totes les agrupacions que ho sol·licitin.

19.- Observacions

Els autors de les fotografies millor classificades (del 27 al 30) de cada lliurament hauran d’enviar els arxius en format JPG i a màxima resolució a l’adreça admin@ageffoto.org. Els motius són: reproduir-les per incloure-les en el catàleg i per a l’exposició col·lectiva itinerant.

L’AGEF es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de les obres presentades, amb finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor.
Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. L’AGEF s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.
D’acord amb el que disposa la Llei Europea RGDP / GDPR de protecció de dades de caràcter personal, el participant autoritza expressament, que les seves dades personals siguin incorporades als fitxers automatitzats de l’AGEF, per a la seva participació a la Fotolliga, dins el context de la publicació física del catàleg i electrònicament de les classificacions. També, per fer-li arribar informació sobre futurs concursos i activitats socials i culturals fins i tot una vegada finalitzada aquesta.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta de l’AGEF.

LA PARTICIPACIÓ A LA FOTOLLIGA IMPLICA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES.
Aquestes bases consten a la web www.ageffoto.org.

Blanes, Juliol de 2018Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies